தமிழ் connections -1

என் ஓர கண் பார்வை

அதை சிரிதும் கூட பொருப்பதுதாத உன்  கண்கள் 

நடுவில் ஒரு  அழகான காதல் கதை.. 🖤
Translation

I catch a glimpse of you 

At every chance I get;

You know that, I look at you

That I crave for you 

That I love you!

Yet, You act as if I’m invisible;

That I’m indifferent to you;

And somewhere between 

My timidness and 

Your put-on obliviousness

Blooms an alluring love story 🖤

Advertisements

3 thoughts on “தமிழ் connections -1”

    1. I doubt if I can do justice to that Ma’am.I understand your concern but I believe that the essence of poetry is lost once you translate into some other language.However, as you have asked.. I will try my best. 🙂
      I hope you will like it.

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s