தமிழ் connections -5

​காதலைப் பொழிந்தேன் மழையாய்;
அணலாய் சுட்டாள் வெறுப்பால்;
Newton நின் மூன்றாம் விதியும் இங்கு மெய்தான்.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s