தமிழ் connections -7

 என்னோடு  உன்   வாழ்க்கை இல்லை 

என தெரிந்திருந்தும் காதல் 

வலை வீசிநாயே 

அது உன் தவறா

 இல்லை அவை மனம் அறிய 

மாட்டிக்கொண்ட என் தவறா

.

ஏனென்று செதுகுவேன் 

நம் காதலின் கல்லறையில் !

.

காதல் ஒரு மாய வலை என்று எழுதவா

இல்லை அக்களரைக்கு நம் கரங்களே காரணம் என பதிகவா

.
ஏனென்று செதுகுவேன் 

நம் காதலின் கல்லறையில் !

Advertisements

2 thoughts on “தமிழ் connections -7”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s