தமிழ் connections -9

​நான் கை கோர்க்க

நீ தோள் சாய

வானம் மழை பொழிய

காதல் குடை படிக்க 

நம் பொடிநடை பாதை

தொடராத என ஒரு ஏக்கம்.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s