தமிழ் connections -12

சரியா தவரா என்று தெரியாத வயதில்

நாம் செய்யும் செயலின் விழைவுகள்

காலம் தோரும் நம்மை பின்தொடருமெனில்.

தெரிந்தே தவரு செய்பவனுக்கு

அமிர்தமும் மோக்ஷம் தருமோ…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s