தமிழ் connections -13

பள்ளி அரை 

பார்க்காதவள், 

அடுப்பரையில் முடங்கி

 கிடக்கிறாள்.

வயதிர்க்கு வந்தாளாம்,

விளையாடுவதை கூட 

நிருத்தி விட்டனராம்.

ஆடளும் பாடலுமாய்

 இருப்பவள்;

கூனிக்  குறுகுகிராள்

 இன்று.

கணவுகாண பயம் 

கொள்கிராள்,

பேசக்கூட தயக்கம் 

காட்டுகிராள்

வேண்டாத சிசு 

ஆகிவிட்டாள் அவள்.

கருவிலே அழிக்க

 ஆசைதானாம்;

மணம் ஏற்க்க 

வில்லையாம்;

சட்டவிரோதம் என்றனராம்.

பறவையின் சிறகுகளை 

வெட்டி விட்டு

கூண்டில் அடைத்து வைப்பதும்

சட்ட விரோத செயல் தானே!

 பறவைக்கு  சுதந்திரம் 

அளித்து பாருங்கள்

நம்பிக்கை வைத்து

கூண்டை திரங்கள்.

அவள் வான் அழைக்கும்

வரை  பறக்கட்டும்

அச்சூரியனை நோக்கி

சாதனை  பெண்னாக

சுதந்திரமாய் தலை ஓங்கி.

Advertisements

2 thoughts on “தமிழ் connections -13”

  1. பார்க்காதவள், கிடக்கிறாள், குறுகுகிறாள் – ‘ள்’ பிழையை சரி செய்யவும்.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s