தமிழ் connections -15

சான்றாத பொருளை சூடிக் கொள்வது 

பெரும் தவர் ஆகும்.

அப்பெருமலைக்கு கூட 

தெரிந்த நியதி அது.

நம் ஒலியை கூட உள்வாங்காமல்

எதிரொலியாய் பின்தந்து 

விடுகிரது.

 இதுநால் தான் வான் ஓங்கி நிட்கிரதோ?

 கர்வத்துடன்,தலை நிமிர்ந்து

Advertisements

3 thoughts on “தமிழ் connections -15”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s