தமிழ் connections -16

உரங்கு மன்னா உரங்கு

பேய்கள் புவியிலே ஏது!

என் கரம் கொண்டு 

உன் உயிர் காட்பேன்

இதுவே என் சத்தியம்.

உரங்கு என் கண்ணா உரங்கு

பேய்களும்,ராட்சர்களும் 

பயந்து ஓடும் நாடு நமது;

அவ்வபோதிலும் நான்

உன் அருகிள் இருக்க

பயம் ஏன் கண்ணா!

உரங்கு கண்ணா உரங்கு

 மதி முகம் காட்டி முன்று

சங்குகள் முளங்கின,

இன்னும் நீ உரக்கம்

கொள்ளாத காரணம் ஏது?

 உரங்கு என் ஆசை மகனே உரங்கு

உனக்காக நான் இருக்க 

கவலை ஏதர்கு?

இரத்தத்தை பாலாய் குடுத்தவலே

 உன் கண்ணுக்குள் கண்ணாய் வளர்ப்பவலே

இரவில் நீ உரக்கம் கெட்டு

அலுவது ஏனோ?

ஒவ்வொரு காலை பொலுதிளும் 

உன் முகத்தின் காயங்களுக்கு 

காரனம் உண்டோ?

பேய்களும்,ராட்சர்களும்

ஆழாத நாடு என்ற போது

உன் கண்களில் சொட்டும்

முத்துக்கள் என் கண்ணத்தில் விழ

தாங்குமோ என் பொன் மேனி?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s