தமிழ்  connections -17

பட்டாம்பூச்சி

 பூவை தேடி செல்ல 

என் தேன் நீ தான் என

தெரிந்தும் …

விலகி   செல்வது ஏனோ?

Advertisements

2 thoughts on “தமிழ்  connections -17”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s