தமிழ் connections -20

 பரந்த வானம் அலைத்தது

பறந்து செல்ல;

ஆல்கடலும் அலைத்தது

எதிர்நீச்சல் போட;

 எங்கு போவேன்

ஏது போவேன் என

தெரியாமல், நான் தத்தலிக்க

அழைத்து பாரதம்

சேவை புரிய

சென்றேன் அக்கணம்

ஊரை விட்டு,

உரவை விட்டு,

என் தாய் நாட்டுக்காக

தாயை விட்டு!

: தலை நிமிர்து சென்றேன்..

பாரத கொடியே காவலாய் மார

சவபெட்டியில் திரும்பினேன்.

 என் தாயின் கண்ணீரை 

துடைக்க நான் அவள்

அருகில் இல்லை இன்று.

மகனாய் கடமை தவரிவிட்டேன் 

என்ற போதும்

தாய் நாட்டுக்காக என்ற

கர்வத்தில் போகிரேன்

கடவுள் அலைத்த வாரே…

 என் ஊர் மரந்தது என்னை

பொருத்துக்கொண்டேன்;

என் தாய் நாடே மரந்த போது என்

தியாகத்தில் அர்த்தம் உன்டா?

என் தாயின் கேள்விகளுக்கு

பதில்கள் தான் உண்டா?

Advertisements

5 thoughts on “தமிழ் connections -20”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s